Logo

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 oraz art. 75 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:


§ 1


1. Uchwala się Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.,  po uzgodnieniu z Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej.


§ 2

Z dniem 30 września 2019 r. traci moc uchwała nr 301/XLVIII/2015 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2015 r. w' sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej oraz uchwała zmieniająca nr 331/XLVIII/2015 z dnia 23 września 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 363/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019

Załącznik do uchwały