Logo

Dziekan Wydziału informuje o konkursie na objęcie stanowiska ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668)


Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Optyki i Fotoniki;
 4. umiejętność projektowania dyfrakcyjnych elementów optycznych;
 5. znajomość zagadnień związanych z kolimacją wiązek światła o ograniczonej koherencji;
 6. doświadczenie w pracy eksperymentalnej z zakresu technologii terahercowych;
 7. doświadczenie w pracy związanej z drukiem 3D;
 8. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych i laboratoryjnych;

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w § 137 i § 138 Statutu PW.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 5. wykaz dorobku naukowego;
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 8. oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 11. oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 marca 2019 r.

w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki PW, tel. 22 234 72 67

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia: 29 marca 2019 r.  

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.