Logo

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2016r. powinni złożyć do rejestracji na semestr zimowy  2018/2019 kartę ocen wraz  z indeksem.

Studenci ostatnich semestrów studiów 1-go i 2-go stopnia, którzy chcą przedłużyć studia powinni do podania (o przedłużenie) dołączyć opinię promotora. Wszystkie dokumenty należy złożyć najpóźniej do 17 września 2018r.

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia 1 października 2016r. i później nie mają obowiązku przedstawiania kart ocen oraz indeksów w Dziekanacie.                       

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów. Podanie należy złożyć najpóźniej do 17 września 2018r.

 

Zasady studiowania na Wydziale Fizyki (uchwalone przez Radę Wydziału 30 czerwca 2016r.)

http://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/dokumenty/zasady-studiowania-i-regulaminy

W wypadku Laboratorium przeddyplomowego lub przedmiotów realizowanych poza Wydziałem (dopisanych do USOS na podstawie decyzji Prodziekana ds. Nauczania) należy przedstawić dodatkowe karty zaliczeń.

 

Wszyscy studenci przed rejestracją powinni uregulować zaległe opłaty za powtarzane zajęcia .

Karty Ocen - semestr 6

Uwaga - badania lekarskie

Stypendium Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich 2017/2018

Korzystanie z poczty w domenie PW

Przedmioty w USOS

Zgłaszanie tematów prac magisterskich

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Przedmioty humanistyczne