Logo

Dziekan i Rada Wydziału uprzejmie zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018 w dniu 2 października 2017 roku o godz. 14:00 w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej
Studenci zainteresowani podjęciem studiów z indywidualnym opiekunem naukowym (tzw. studiów z IONem) proszeni są o składanie dokumentów: - podanie o przyjęcie na studia z IONem wraz ze zgodą opiekuna naukowego, - opis i plan badań naukowych ustalony z opiekunem naukowym, do dnia 16 października 2017 roku w Dziekanacie Wydziału Fizyki.…
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.: Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617…
Centrum Nowych Technologii UW oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ogłaszają konkursy na stanowiska: młodego doktora (postdoc) oraz doktoranta. Oferty pracy dotyczą realizacji badań w projekcie TEAM finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej "Novel photonic materials concepts, crystal growth, and beyond-the-state-of-the-art optical characterization at the crossroads."
Zapraszamy na nabory do Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej Przesłuchania odbędą się 9 i 11 października o godz. 18:00 w DS "Riviera" pok. A222
Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2017/2018 mogą składać w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego - do 16.10.2017. Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj.…
Od 1 października 2017, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1050,00 zł.
Na podstawie §7 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018 w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Fizyki PW, stypendia Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce będą przyznawane odpowiednio: Dla studentów I, II oraz III…
Informacja na temat zapisów >>> Oferta lektoratów z języków innych niż angielski >>>
Tematy prac magisterskich Tematy prac dyplomowych magisterskich na studiach II stopnia na rok akademicki 2017/2018 Lista tematów prac dyplomowych dla kierunku Fizyka Techniczna zgłoszonych przez pracowników PW Lista tematów prac dyplomowych dla kierunku Fizyka Techniczna zgłoszonych spoza PW List of Master thesis titles in a field of Photonics Studenci powinni…