Logo

Data nad. stopnia Imię i nazwisko Promotor Specjalność
Tytuł rozprawy doktorskiej
2019
2019-10-10 Maciej Wójcik prof. dr hab. Franciszek Krok, promotor pomocniczy dr inż. Marcin Małys fizyka ciała stałego
Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne tlenku ceru domieszkowanego prazeodymem i gadolinem
2019-10-10 Jarosław Bomba dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni, prom. pomocniczy dr inż. Agnieszka Siemion  
Struktury antyrefleksyjne dla promieniowania terahercowego wykonane w technologii druku 3D
2019-10-17 Przemysław Michalski Prof. dr hab. Jan Nowiński, prom. pomocniczy dr inż. Tomasz Pietrzak optyka
Amorficzne i nanokrystaliczne przewodniki elektronowo-jonowe oparte na szkłach boranowych
2018
2018-12-20 Artur Sobczyk prof. dr hab. Maciej Sypek optyka
Kontrolowana transformacja wiązek światła emitowanych przez diody laserowe wybranych typów
2018-09-27 Agata Budaszewska prof. dr hab. Tomasz Woliński / prom. pomocniczy dr inż. Sławomir Ertman optyka
Przestrajalne struktury światłowodowe na bazie domieszkowanych ciekłych kryształów
2018-06-28 Anna Zaborowska dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. uczelni fizyka jądrowa
Calorimetry for the Future Circular Collider experiments
2018-06-28 Adam Kowalczyk dr hab. inż. Michał Makowski, prof. uczelni optyka
Projekcja holograficzna z wykorzystaniem kolektywnej macierzy fazowych modulatorów światła
2018-05-17 Anna Łapińska dr hab. Mariusz Zdrojek, prof. uczelni/ prom. pomocniczy dr inż. Jarosław Judek fizyka ciała stałego
Wytwarzanie oraz badania własności termicznych wybranych materiałów dwuwymiarowych
2018-05-17 Tobiasz Czopowicz dr hab. Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni fizyka jądrowa
Transverse momentum fluctuations in proton-proton and beryllium-beryllium interactions at the SPS energies
2018-02-22 Leszek Kosarzewski prom. prof. dr hab. Jan Pluta / dr inż. Daniel Kikoła fizyka jądrowa
Study of quarkonium production in relativistic proton-proton collisions in the STAR experiment
Badanie produkcji kwarkonium w relatywistycznych zderzeniach proton-proton w eksperymencie STAR
2018-02-22 Kamil Orzechowski prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński / dr inż. Marzena Sala-Tefelska optyka
Właściwości optyczne światłowodowych struktur z wypełnieniem ciekłokrystaliczną fazą błękitną
2017
2017-12-21
Jeremi Niedziela
dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. PW
fizyka jądrowa

Investigation of the source size and strong interaction with the femtoscopic correlations of baryons and antibaryons in heavy-ion collisions registered by ALICE.

2017-06-29
Tomasz Drobiazg prof. dr hab. Małgorzata Igalson fizyka ciała stałego

Impact of Cu(In,Ga)Se2 thin film growth process on the electrucal metastabilities of related solar cells

Wpływ warunków prcoesu wzrostu cienkiej warstwy CuInGaSe2 na elektryczne metastabilności w ogniwie słonecznym

2017-06-29
Marek Maciaszek prof. dr hab. Rajmund Bacewicz/dr inż. Paweł Zabierowski fizyka ciała stałego
Modelowanie efektu metatrwałego fotoprzewodnictwa w półprzewodnikach z rodziny Cu(In,Ga)Se2
2017-06-29
Grzegorz Siudem dr hab. Agata Fronczak fizyka układów złożonych
Zastosowanie metod kombinatoryki do badania przestrzeni stanów w wybranych modelach fizyki statystycznej
2017-06-29
Wąsik Michał prof. dr hab. Renata Świrkowicz / dr inż. Jarosław Judek fizyka ciała stałego
ne właściwości wielościennych nanorurerk węglowych Optical properties of multi-walled carbon nanotubes
2017-05-25
Patecki Marcin prof. nzw. dr hab. Adam Kisiel fizyka jądrowa

Optimisation analysis and improvement of the effective beam sizes in Accelerator Test Facility 2

Analiza optymalizacyjna i poprawa efektywnego rozmiaru wiązki w Accelerator Test Facility 2

2017-05-25
Maksiak Bartosz dr hab. Katarzyna Grebieszkow fizyka jądrowa

Two particle correlations in p + p and Pb + Pb collisions at SPS energies"

"Korelacje dwucząstkowe w zderzeniach p + p oraz Pb + Pb przy energiach akceleratora SPS

2017-04-20
Bieda Marcin Stanisław prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński / dr inż. Piotr Sobotka optyka
Światłowody dwójłomne do badania odkształceń dynamicznych w materiałach kompozytowych
2017-03-23
Domański Jarosław prof. Jerzy Badziak, prof. dr hab. Jan Pluta fizyka jądrowa
Numeryczne modelowanie laserowej generacji intensywnych wiązek jonów
2017-02-09
Pacan Artur prof. dr hab. Bronisław Słowiński fizyka jądrowa
Procesy fizyczne w tarczach spalacyjnych układów reaktorowych sterowanych wiązkami elektronów
2016
2016-12-22
Bujok Maksymilian dr hab. Agata Fronczak fizyka układów złożonych
Teoria, symulacje numeryczne i wybrane zastosowania sieci złożonych o strukturze blokowej
2016-12-22
Kakarenko Karol prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk optyka
Analiza przydatności soczewki typu miecz świetlny do korekcji starczowzroczności
2016-12-22
Podziemski Piotr prof. dr hab. Jan Jacek Żebrowski fizyka
Nonlinear models of the Electrical Activity of Heart Atria for Applications in Clinical Electrophsyiology
2016-11-24
Ducin Izabela Janina dr hab. inż. Michał Makowski optyka
Analiza rozdzielczości obrazów uzyskiwanych w barwnej projekcji opartej na holografii komputerowej
2016-10-20
Szeląg Mateusz dr hab. inż. Piotr Lesiak optyka
Czujniki światłowodowe z siatką Bragga do pomiaru odkształceń i temperatury w materiałach kompozytowych
2016-10-20
Jung Paweł prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz optyka
Modelowanie propagacji fali elektromagnetycznej w strukturach ciekłokrystalicznych i subfalowych
2016-09-22
Maciej Szymański dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. PW fizyka jądrowa

Femtoscopic analysis of baryon correlations in ultra-relativistic heavy-ion collisions registered by ALICE

Analiza femtoskopowa korelacji barionów w ultrarelatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów zarejestrowanych przez ALICE 

2016-06-23
Dużyńska Anna Weronika prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek fizyka ciała stałego
Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw nanorurek węglowych
2016-03-24
Sobczak Grzegorz Tadeusz prof. nzw. dr hab. Andrzej Maląg (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) fizyka - optyka
Poprawa jakości wiązki promieniowania krawędziowych diod laserowych poprzez lateralną periodyczność falowodu heterostruktury
2016-03-24
Zbydniewska Ewa prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek fizyka ciała stałego
Electronic properties of coupled semiconductor nanocrystals and carbon nanotubes
2015
2015-10-28
Zegadło Krzysztof prof. dr hab. Mirosław Karpierz optyka
Spontaniczne łamanie symetrii w nieliniowych optycznie strukturach falowodowych
2015-09-15
Kryński Marcin prof. dr hab. F. Krok fizyka ciała stałego
Density functional theory studies of structure and oxygen diffusivity in δ - Bi2O3 type compounds
2015-07-03
Aksienionek Magdalena prof. dr hab. Marek Wasiucionek fizyka ciała stałego
Otrzymywanie kompozytów tryfilitu z węglem oraz badanie ich właściwości strukturalnych i elektrycznych
2015-05-19
Ogrodnik Piotr Andrzej prof. dr hab. Renata Świrkowicz fizyka ciała stałego
Indukowana prądem dynamika momentu magnetycznego w złączach tunelowych
2015-04-22
Prokopczuk Krzysztof Konrad prof. dr hab. Andrzej Domański optyka
Obrazowanie submikrometrowych drgań czujnikami światłowodowymi
2015-03-20
Ślubowska Wioletta prof. nzw. dr hab. Jan L. Nowiński fizyka ciała stałego
Otrzymywanie i badanie właściwości elektrycznych kompozytów srebrowych szkieł o przewodnictwie jonowym i elektronowo-jonowym
2015-02-26
Janik Małgorzata prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel fizyka jądrowa
Two-particle correlations as a function of relative azimuthal angle and pseudorapidity in proton-proton collisions registered by the ALICE experiment
2015-02-24
Graczykowski Łukasz prof. nzw. dr hab. inż. Adam Kisiel fizyka jądrowa
Femtoscopic analysis of hadron-hadron correlations in ultrarelativistic collisions of protons and heavy-ions registered by ALICE at the LHC
2015-02-05
Grabowski Paweł prof. nzw. dr hab. Jan L. Nowiński fizyka ciała stałego
Heterogeniczne tlenkowe przewodniki jonów srebra otrzymywane metodami ultraszybkiego chłodzenia i mechanosyntezy
2015-02-03
Thaljaou Rachid dr hab. Marek Pękała fizyka ciała stałego
Magnetic, magnetocaloric and transport studies of mixed valence manganites doped with monovalent met
2014
2014-12-11
AbdelMaksoud Heba prof. nzw. dr hab. Małgorzata Igalson fizyka ciała stałego
Electrical Characterization of CIGS Solar Cells with InxSy Buffer Layer
2014-10-30
Leszczyńska-Redek Marzena prof. dr hab. F. Krok fizyka ciała stałego
Właściwości strukturalne i elektryczne związków układu Bi2O3-Nb2O5-RE2O3(RE = Er, Yb)
2014-10-23
Siemion Andrzej dr hab. inż. M. Sypek fizyka - optyka
Metoda projekcji dyfrakcyjnej przy użyciu dwóch hologramów fazowych
2014-10-20
Czaplicka Agnieszka prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst fizyka statystyczna
Procesy transportu i ewolucja topologii hierarchicznych sieci złożonych
2014-10-02
Sobotka Piotr prof. nzw. dr hab. Andrzej Domański optyka
Obrazowanie struktury fantomów medycznych wybranymi metodami tomograficznymi
2014-09-26
Mileńko Karolina Barbara prof. dr hab. Tomasz Woliński optyka
Spectral properties of tunable microstructured optical fibers for sensing applications
2014-07-03
Jaworski Grzegorz Maria prof. dr hab. J. Kownacki fizyka jądrowa
Detekcja neutronów prędkich w badaniach struktury egzotycznych jąder atomowych
2014-07-03
Kalbarczyk Anna prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk fizyka ciała stałego
Termiczne, strukturalne i elektryzne właściwości szkieł srebrowo-wanadanowych otrzymywanych różnymi metodami
2014-01-27
Maćkowiak-Pawlowska Maja Katarzyna prof. dr hab. Jan Pluta fizyka jądrowa
Fluctuations of identified hadrons in p+p interactions at SPS energies
2014-02-06
Mrowiński Maciej prof. dr hab. Robert Kosiński fizyka układów złożonych
Klasyfikacja automatów komórkowych i ich zastosowania w modelowaniu ruchu pieszych
2013
2013-12-19
Pawłowski Marek prof. dr hab. Rajmund Bacewicz fizyka ciała stałego
Badanie metodą luminescencji procesów elektronowych w ogniwach słonecznych z absorberem Cu(In, Ga)Se2
2013-11-21
Trzeciak Barbara prof. dr hab. Jan Pluta fizyka jądrowa
Polarization of Hidden Charm Particles in Relativistic Proton-Proton Collisions Measured in the STAR Experiment
2013-10-10
Kwaśny Michał prof. dr hab. Mirosław Karpierz optyka
Propagacja światła w nieliniowych optycznie warstwach utworzonych w chiralnym nematyku
2013-06-27
Michalik Łukasz prof. nzw. dr hab. Andrzej Domański optyka
Stopień polaryzacji kwantowych stanów mieszanych światła w reprezentacji jednofotonowej
2013-06-27
Makowski Piotr Leszek prof. nzw. dr hab. Andrzej Domański optyka
Koherencja i polaryzacja światła polichromatycznego w strukturach dwójłomnych
2013-03-21
Świtkowski Krzysztof prof. nzw. dr hab. Bronisław Pura, emerytowany optyka
Badanie czasowej rozdzielczości ultraszybkich fotodetektorów i wydajności emiterów Thz z niskotemperaturowego GaAs implantowanego jonami
2013-02-21
Adam Krysztopa prof. dr hab. Małgorzata Igalson fizyka ciała stałego
Badanie defektów samoistnych w materiałach z rodziny Cu(In, Ga)Se2 metodami spektroskopii fotoprądowej
2013-02-21
Anna Borowska-Centkowska prof. dr hab. F. Krok fizyka ciała stałego
Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne związków układu Bi2O3-WO3-La2O3
2012
2012-12-20
Filip Sala prof. nzw. dr hab. Mirosław Karpierz optyka
Modelowanie nieliniowych propagacji światła w nematycznych ciekłych kryształach
2012-09-27
Tomasz Karol Pietrzak prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk fizyka ciała stałego
Nowe nanomateriały oparte na szkłach wanadanowo-fosforanowych i żelazowo-fosforanowych
2012-06-25
Miłosz Chychłowski prof. dr hab. inż. T. Woliński fizyka - optyka
Fotoniczne struktury światłowodowe na bazie uporządkowanych materiałów anizotropowych
2012-04-26
Karol Szlachta prof. nzw. dr hab. inż. J. Gałązka-Friedman fizyka ciała stałego
Badanie właściwości części mózgu o podwyższonej zawartości żelaza wybranymi metodami fizycznymi
2012-04-26
Marzena Tefelska prof. dr hab. inż. T. Woliński fizyka - optyka
Efekty propagacyjne w ciekłokrystalicznych światłowodach fotonicznych o złożonej strukturze
2012-02-23
Agnieszka Siemion dr hab. inż. M. Sypek fizyka - optyka
Jednoekspozycyjna holografia cyfrowa oparta na zjawisku samoobrazowania
2012-01-26
Michał Struzik prof. dr hab. F. Krok fizyka ciała stałego
Właściwości strukturalne i elektryczne związków układu Bi2O3-Ta2O5-Nb2O5
2012-01-26
Michał Kosmala doc. dr hab. K. Regiński fizyka ciała stałego
Struktury zwierciadeł braggowskich nasycalnym absorberem wytwarzane metodą epitaksji z wiązek molekularnych
2011
2011-12-22
Filip Dybała prof. dr hab. W. Trzeciakowski fizyka ciała stałego
Strojenie ciśnieniowe półprzewodnikowych diod laserowych
2011-12-22
Anna Chmiel prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst fizyka statystyczna
Skalowanie i korelacja w dynamice społeczności internetowych
2011-10-06
Monika Petelczyc prof. dr hab. inż. J.J. Żebrowski fizyka ciała stałego
Zmienność rytmu serca w opisie stochastycznym
2011-04-28
Aleksandra Czapla prof. dr hab. inż. T. Woliński fizyka - optyka
Spektralne przestrajanie światłowodów z periodyczną mikrostrukturą przy pomocy ciekłych kryształów
2011-03-24
Krzysztof Petelczyc prof. dr hab. inż. A. Kołodziejczyk fizyka - optyka
Elementy optyczne zwiększające głębię ostrości widzenia
2011-03-24
Jarosław Judek prof. nzw. dr hab.L. Adamowicz fizyka ciała stałego
Badania ramanowskie nanorurek węglowych ze szczególnym uwzględnieniem struktury pasmowej
2011-03-24
Paweł Strąk prof. dr hab. S. Krukowski fizyka ciała stałego
Fizyczne własności azotu - modelowanie numeryczne
2011-01-27
Urszula Anna Laudyn prof. dr hab. Mirosław Karpierz optyka
Samoogniskowanie światła w strukturach fotonicznych z nematycznymi ciekłymi kryształami
2011-01-27
Eugeniusz Czech prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz (Instytut Optyki Stosowanej) optyka
Optymalizacja funkcji transmitancji wybranych dyfrakcyjnych elementów optycznych
2011-01-27
Daniel Kikoła prof. dr hab. Jan Pluta / dr Grażyna Odyniec fizyka jądrowa
Hidden charm production in the relative heavy ion collisions registered in the STAR experiment
2010
2010-12-16
Paweł Tomasz Sieczka prof. dr hab. Janusz Hołyst metody fizyki w ekonomii
Efekty kolektywne w modelowaniu ryzyka finansowego
2010-12-16
Marcin Krzysztof Zawisza prof. dr hab. Jan Pluta fizyka jądrowa
Study of Meson-baryon correlations in ralativistic nuclear collisions registered by the STAR detector
2010-11-18
Aleksander Wawrzyniec Urbaniak prof. nzw. dr hab. Małgorzata Igalson fizyka ciała stałego
Metastabilne rozkłady defektów w materiałąch fotowoltaicznych Cu(In,Ga)Se2
2010-11-18
Marcin Hołdyński prof. nzw. dr hab. inż. Józef Dygas fizyka ciała stałego
Struktura krystaliczna i przewodnictwo elektryczne tlenków bizmutowo-niobowych domieszkowanych itrem
2010-11-18
Jarosław Antoni Suszek dr hab. Maciej Sypek optyka
Mozaikowe struktury dyfrakcyjne do wyświetlaczy holograficznych
2010-11-18
Rafał Kościesza prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński fizyka ciała stałego
Właściwości fizyczne fazy wysokociśnieniowej kwasu oleinowego
2010-05-27
Gabriel Robert Wlazłowski prof. dr hab. Piotr Magierski fizyka jądrowa
Zbadanie właściwości rozrzedzonego gazu silnie oddizałujących fermionów metodą Monte Carlo
2010-05-27
Wojciech Roman Zalewski prof. dr hab. Rajmund Bacewicz fizyka ciała stałego
Struktura lokalna w wybranych półprzewodnikach czteroskładnikowych badana metodą absorpcji rentgenowskiej
2010-05-27
Aneta Aleksandra Goska dr hab. Andrzej Krawiecki fizyka ciała stałego
Synchronizacja chaotyczna w wybranych układach fizycznych
2010-02-25
Julian Michał Sienkiewicz prof. dr hab. Janusz Hołyst fizyka teoretyczna
Relacja skalowania w topologii sieci złożonych
2009
2009-10-29
Daniel Konrad Budaszewski prof. nzw. dr hab. Andrzej Domański optyka
Depolaryzacja światła o częściowej koherencji czasowej w ośrodku ciekłokrystalicznym
2009-09-24
Jakub Maksymilian Gac prof. dr hab. Jan Żebrowski fizyka ciała stałego
Wpływ zaburzeń o wybranych własnościach statystycznych na przejścia chaotyczne w układach dynamicznych
2009-09-24
Sławomir Ertman prof. dr hab. Tomasz Woliński optyka
Polaryzacja światła w ciekłokrystalicznych światłowodach fotonicznych
2009-09-24
Marcin Miłosz Marczak prof. nzw. dr hab. Leszek Adamowicz / dr hab. Thie`rry Melin fizyka ciała stałego
Aligment and characterization of semiconducting nanowires
2009-06-25
Marek Krzysztof Szuba prof. dr hab. Marek Gaździński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach) fizyka jądrowa
Long-rage correlations of charged hadrons in nucleus-nucleus collisions at the CERN SPS
2009-06-25
Marek Jerzy Wychowaniec prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz (Instytut Optyki Stosowanej) optyka
Elementy gradientowe otrzymywane w szkłach fosforanowych i krzemianowych
2009-06-26
Agnieszka Staranowicz prof. dr hab. Jan Pluta fizyka jądrowa
Analiza emisji nukleonów i lekkich fragmentów jądrowych w zderzeniach Ar-Ni przy energii 77 MeV na nukleon
2009-06-26
Rafał Arkadiusz Mogiliński prof. nzw. dr hab. Bronisław Pura fizyka ciała stałego
Dynamiczna teoria dyfrakcji promieni X dla warstw epitaksjalnych GaN/Al2O3 i monokryształów
2009-06-26
Marcin Andrzej Słodkowski prof. dr hab. Marek Gaździński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach) fizyka jądrowa
Study of K* resonances production in nuclear collisions at CERN SPS energies
2009-05-21
Małgorzata Barbara Białous prof. nzw. dr hab. Bronisław Pura fizyka ciała stałego
Badanie zdolności rozdzielczej ultraszybkich fotodetektorów LT GaAs
2008
2008-11-20
Anna Klara Łasińska prof. nzw. dr hab. inż. Józef Dygas fizyka ciała stałego
Właściwości fizyczne elektrolitów polimerowych układu: kopolimer akrylonitrylu i akrylanu butylu ? sól litu
2008-11-20
Marek Kamil Foltyn prof. dr hab. Marek Wasiucionek fizyka ciała stałego
Badanie elektrycznych i strukturalnych właściwości kompozytów: srebrowe szkło superjonowe-matryca krystaliczna, otrzymanych metodami wysokociśnieniowymi
2008-06-26
Andrzej Przemysław Ziółkowski prof. nzw. dr hab. Ewa Weinert-Rączka (Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej) optyka
Nieliniowa propagacja światła w fotorefrakcyjnym falowodzie planarnym na wielokrotnych studniach kwantowych
2008-06-26
Jan Wojciech Ulaczyk prof. dr hab. Kazimierz Brudzewski (Wydział Chemiczny PW) fizyka ciała stałego
Elektroniczne metody analizy i syntezy zapachów z wykorzystaniem matrycy półprzewodnikowych sensorów typu rezystancyjnego na bazie SnO2
2008-06-26
Hanna Paulina Zbroszczyk prof. dr hab. Jan Pluta fizyka jądrowa
Studies of baryon-baryon correlations in relativistic nuclear collisions registered at the STAR experiment
2008-06-26
Grzegorz Mikuła prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk optyka
Elementy optyczne obrazujące ze zwiększoną głębią ostrości i działające w czasie rzeczywistym
2008-06-26
Katarzyna Jaworowicz prof. dr hab. Mirosław Karpierz optyka
Nematykony w ciekłokrystalicznych warstwach o teksturach skręconych
2008-04-24
Franciszek Maria Rakowski prof. dr hab. Bogdan Lesyng (Wydział Fizyki UW)  
Metody klasycznej i kwantowo-klasycznej dynamiki molekularnej, i ich zastosowania do układów biomolekularnych
2008-04-24
Paweł Kuklik prof. dr hab. Jan Żebrowski  
Dynamika fal spiralnych w przedsionku serca jako niejednorodnym ośrodku aktywnym
2008-03-27
Rafał Mariusz Świłło prof. nzw. dr hab. Bronisław Pura optyka
Światłowodowy koherentny tomograf optyczny z laserem femtosekundowym
2008-02-28
Krzysztof Konrad Suchecki prof. dr hab. Janusz Hołyst fizyka ciała stałego
Krytyczne własności modelu głosującego i modelu Isinga w sieciach złożonych
2008-02-28
Dariusz Karol Sztenkiel prof. nzw. dr hab. Renata Świrkowicz fizyka ciała stałego
Transport elektronowy w układach z podwójną kropką kwantową
2007
2007-12-20
Anna Magdalena Pietnoczka prof. dr hab. Rajmund Bacewicz fizyka ciała stałego
Lokalne otoczenie manganu w wybranych związkach półprzewodnikowych badane metodą absorpcji promieniowania rentgenowskiego
2007-12-20
Krzysztof Grudziński prof. dr hab. Jan Żebrowski fizyka ciała stałego
Modelowanie czynności elektrycznej układu przewodzenia serca
2007-06-28
Katarzyna Joanna Szaniawska prof. dr hab. Tomasz Woliński optyka
Propagacja światła w ciekłokrystalicznych światłowodach fotonicznych
2007-06-28
Marcin Sarzyński prof. dr hab. Michał Leszczyński (Unipress) fizyka ciała stałego
Naprężenie w warstwach i strukturach epitaksjalnych (Al,In,Ga)N na podłożach GaN
2007-06-28
Michał Makowski prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk optyka
Hologramy Fresnela scen przestrzennych uzyskiwane iteracyjnie
2007-06-28
Monika Kopeć prof. dr hab. Franciszek Krok fizyka ciała stałego
Własności fizyczne spineli litowo-manganowych otrzymywanych metodą zol-żel
2007-05-31
Andrzej Marcin Grabowski prof. dr hab. Janusz Hołyst fizyka ciała stałego
Badanie wybranych zjawisk dynamicznych typu rozprzestrzeniania się epidemii występujących w sieciach złożonych