Logo

Tematy prac magisterskich

Tematy prac dyplomowych magisterskich na studiach II stopnia na rok akademicki 2018/2019

Studenci studiów magisterskich, kierunki: Fizyka Techniczna i Photonics, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017/2018, proszeni są o składanie w Dziekanacie deklaracji wyboru tematu pracy magisterskiej najpóźniej do 12 października 2018 r.

Students should make a declaration about choose of title in the Dean Office till 12 October 2018.

Formularz deklaracji (Declaration form):

Fizyka Techniczna

Photonics

Uwagi:

  1. Studenci, którzy zamierzają wykonywać pracę dyplomową pod opieką naukową osoby nie będącej pracownikiem Politechniki Warszawskiej powinni uzgodnić swój wybór z prodziekanem ds. nauczania. Tematy prac dyplomowych zgłoszone przez pracowników innych instytucji będą przyznawane wyłącznie studentom, którzy zaliczyli co najmniej jeden semestr studiów II stopnia (uzyskali 30 punktów ECTS z przedmiotów objętych planem studiów). Deklarację wyboru pracy dyplomowej, która ma być wykonywana pod opieką pracownika instytucji innej niż PW, należy przedstawić do zatwierdzenia wraz z kartą ocen ze studiów II stopnia.
  2. Zgodnie z zaleceniem Rady Wydziału liczba prac dyplomowych wykonywanych poza Wydziałem Fizyki nie może przekroczyć 15% liczby studentów na semestrze dyplomowym. Oznacza to, że co najwyżej 5 tematów prac dyplomowych może być w tym roku wybranych spośród tematów zgłoszonych przez opiekunów naukowych zatrudnionych w innych instytucjach niż Politechnika Warszawska. Ograniczenie to nie obejmuje prac dyplomowych zgłoszonych przez emerytowanych profesorów Wydziału Fizyki i przez pracowników naukowych odbywających staż zagraniczny. W uzasadnionych przypadkach liczba prac wykonywanych poza Wydziałem Fizyki może być zwiększona na wniosek opiekuna specjalności.
  3. Wykonywanie pracy dyplomowej w innej instytucji niż Politechnika Warszawska jest uwarunkowane zawarciem przez Wydział Fizyki z tą instytucją odpowiedniego porozumienia, które powinno między innymi regulować prawo do publikowania pracy dyplomowej i wykorzystania jej przez Politechnikę Warszawską w działalności dydaktycznej i naukowej.
    Wzór porozumienia