Logo

Na podstawie art. 87 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w porozumieniu z Samorządem Studentów PW oraz Radą Doktorantów PW, Rektor ustalił od 1 października 2019, kwotę dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego w wysokości wynosi 1050,00 zł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2019 r.

Wnioski stypendialne na rok akademicki 2019/2020 oraz Regulamin Pomocy Materialnej będą dostępne na stronie Biura Spraw Studenckich.