Logo

Przypominamy, że studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 i zainteresowani pomocą materialną, mogą składać w Dziekanacie wnioski (wypełnione komputerowo) o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 06.03.2020.

Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

Wnioski o stypendium Rektora można składać tylko do 06.03.2020.

Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 06.03.2020, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.