Logo

Historia Wydziału Fizyki PW

Rozdział 9

Powołanie Wydziału FTiMS

 

W 1975 roku został powołany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Pierwszym dziekanem nowoutworzonego Wydziału został prof. dr hab. Wojciech Żakowski (matematyk), prodziekanami - doc. dr hab. Andrzej Sukiennicki i doc. dr hab. Włodzimierz Zych. Kształcenie objęło dwie specjalności kierunku "Podstawowe Problemy Techniki" - matematykę stosowaną i fizykę techniczną. Utworzenie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej było doniosłym wydarzeniem w historii Politechniki, w szczególności dla matematyków i fizyków. Sprzyjało to przede wszystkim rozwojowi kadry naukowej obu Instytutów. Na Wydziale FTiMS studiowało w 1976 roku 297 studentów. Podział na specjalności następował po drugim semestrze. Studenci fizyki technicznej specjalizowali się w optyce kwantowej, fizyce ciała stałego i innych kierunkach w ramach studiów indywidualnych. Kształcenie odbywało się na bazie programów przygotowanych rok wcześniej i zatwierdzonych przez ministerstwo dla Studium Podstawowych Problemów Techniki. Trzonem powołanego Wydziału były dwa Instytuty - Instytut Matematyki i Instytut Fizyki.

 

WSTECZ   DALEJ