Logo

Historia Wydziału Fizyki PW

Rozdział 11

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

 

Dnia 16 grudnia 1998 roku Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o utworzeniu z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dwóch samodzielnych wydziałów - Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Tak zatem Fizyka na Politechnice Warszawskiej wkraczając w drugie stulecie swojej historii, zaczyna nowy rozdział swego istnienia na tej uczelni.

Na pierwszą kadencję władz nowego Wydziału od dnia 1 października 1999 roku zostali wybrani:

dziekan: prof. dr hab. Franciszek Krok,
prodziekani: prof. nzw. dr hab. Rajmund Bacewicz,
prof. nzw. dr hab. Jerzy Garbarczyk,
dr Mirosław Karpierz,
dr hab. Irma Śledzińska (stopnie i tytuły z dnia mianowania).

Ten sam skład władz dziekańskich był wybrany na drugą kadencję, czyli do 31 sierpnia 2005 roku.

Celem nauczania fizyki na uczelni technicznej jest między innymi dostarczenie podstawowej wiedzy potrzebnej do aktywnego studiowania przedmiotów technicznych oraz przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów przy zastosowaniu metod fizycznych. Szybki rozwój nowoczesnych technik i technologii, nierozerwalnie związany z wyodrębnieniem się nowych działów fizyki, wymaga od przyszłych inżynierów znajomości zaawansowanych działów fizyki, do których zrozumienia niezbędna jest wiedza z zakresu jej podstaw. To zmusza fizyków do ciągłej weryfikacji treści programów nauczania i dlatego oprócz działalności dydaktycznej konieczne jest prowadzenie aktualnie ważnych badań naukowych. Perspektywy rozwoju fizyki na Politechnice Warszawskiej zależą w znacznej mierze od obecnie prowadzonych na Wydziale badań naukowych. Jak wynika z corocznych sprawozdań dziekańskich są one różnorodne i obejmują zarówno podstawowe zagadnienia poznawcze, jak i aplikacyjne, głównie w dziedzinie fizyki ciała stałego, optyki i optoelektroniki oraz fizyki jądrowej. Wiele prowadzonych na Wydziale badań mieści się w nurcie najnowszych kierunków światowej fizyki. W zakresie prac teoretycznych, należy wymienić takie zagadnienia jak: optyczne i magnetyczne zjawiska liniowe i nieliniowe w ciele stałym, zagadnienia związane ze strukturą jąder atomowych dalekich od ścieżki stabilności, teorii chaosu deterministycznego, sieci neuronowych i solitonów a także zastosowania fizycznych metod badawczych do innych dyscyplin (medycyny i ekonomii). Badania eksperymentalne koncentrują się wokół nowych materiałów i fotoniki. Ich ranga znajduje swój wyraz w utworzonym Centrum Fotoniki i Nowych Materiałów.

Tematyka prac obejmuje: badania materiałów i struktur optycznie bistabilnych, elementy i struktury optoelektryczne (m.in. światłowody i sensory), elementy holograficzne do przetwarzania informacji, niskowymiarowe struktury (stanowiące przyszłość kwantowych przyrządów półprzewodnikowych, nanotechnologie) oraz zastosowania optyki nieliniowej, prowadzące do przejścia od układów optoelektronicznych do układów fotonicznych. Do badań mających potencjalne zastosowania w rozwiązywaniu problemów źródeł czystej i taniej energii, należą badania dotyczące materiałów fotowoltaicznych do ogniw słonecznych oraz przewodników superjonowych do zastosowań jako elektrolity stałe w układach służących do gromadzenia i przetwarzania energii, szkła metaliczne i nanomatriały, cienkie warstwy magnetyczne i supersieci magnetyczne jako elementy pamięciowe do komputerów nowej generacji. Należy tu również wymienić badania mające na celu poszukiwania nowego stanu materii w świecie mikrocząstek - plazmy kwarkowo-gluonowej. Ta działalność dydaktyczno - naukowa realizowana jest w ramach poniższego schematu organizacyjnego Wydziału (wg sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w 2004 roku):

Zakłady naukowo-dydaktyczne:
  1. Zakład Fizyki Układów Złożonych, kierownik - prof. dr hab. Jan J. Żebrowski,
  2. Zakład Optyki, kierownik - prof. dr hab. Tomasz Woliński,
  3. Zakład Półprzewodników, kierownik - prof. dr hab. Rajmund Bacewicz,
  4. Zakład Joniki Ciała Stałego, kierownik - prof. dr hab. Władysław Bogusz,
  5. Zakład Badań Strukturalnych kierownik - . prof. nzw. dr hab. Leszek Adamowicz,
  6. Zakład Technologii Ciała Stałego, kierownik - prof. nzw. dr hab. Ryszard M. Siegoczyński,
  7. Zakład Fizyki Jądrowej, kierownik - prof. dr hab. Jan Pluta,
  8. Zakład Optyki Nieliniowej, kierownik - prof. nzw. dr hab. Bronisław Pura.

Centrum Fotoniki i Nowych Materiałów - Centrum stanowi zespół pracowni naukowych o charakterze ogólno-wydziałowym. Składa się z 8 samodzielnych laboratoriów.

Centra doskonałości:
  1. Centre of Photonics and Materials for Prospective Applications - "CEPHOMA" ma rangę europejskiego centrum doskonałości i działalność jego w roku 2004 została pozytywnie oceniona przez Komisję Europejską. Aktywność naukowa Centrum obejmuje takie dziedziny badawcze, jak: jonika i elektronika ciała stałego, fotowoltaika oraz fotonika. Centrum współpracuje z kilkudziesięcioma europejskimi ośrodkami naukowymi. Koordynatorem Centrum jest prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk.
  2. Complex Systems Research - Centrum Doskonałości Badań Układów Złożonych ma rangę krajowego Centrum Doskonałości. Koordynuje ono interdyscyplinarne badania w dziedzinie teorii i zastosowań dynamiki układów złożonych na Politechnice Warszawskiej. Centrum kierowane jest przez prof. dr hab. Janusza Hołysta. Do szczególnych zadań należą: badania szeregów czasowych w medycynie, finansach i ekonomii, symulacje elektrofizjologii serca, modelowanie sieci ewoluujących, geometria sympletyczna, termodynamika nierównowagowa oraz empiryczne i numeryczne badania dynamiki cieczy i substancji powierzchniowo czynnych. Centrum prowadzi współpracę z kilkudziesięcioma ośrodkami naukowymi na świecie.

Należy podkreślić, że istnieją zespoły kierowane przez pracowników Wydziału współpracujące z ośrodkami naukowymi o charakterze międzynarodowym, jak np. HASYLAB-DESY, Hamburg (prof. R.Bacewicz), współpraca w ramach 5 Ramowego Programu Unii Europejskiej SMART (prof. W. Bogusz), udział w eksperymentach w Laboratorium GANIL, w eksperymencie STAR w Brookhaven National Laboratory (dr Tomasz Pawlak), oraz udział w eksperymencie ALICE w CERN (prof. Jan Pluta), udział w pracach prowadzonych w ZIBJ - Dubna (prof. B.Słowiński), udział w programie badawczym w ramach 6 ramowego Programu Unii Europejskiej: Network of Excelence in Microoptics NEMO (prof. T. Woliński).

Pracownicy Wydziału są członkami z wyboru w organizacjach i instytucjach o charakterze ogólnym, jak np.: prof. T. Woliński jest członkiem International Advisory Board czasopisma "Optica Applicata" (lista filadelfijska), prof. I. Strzałkowski - członkiem Prezydium Komitetu Fizyki PAN, poprzednio Prezesem PTF, prof. F. Krok - członkiem Zarządu Głównego PTF, prof. W. Zych - członkiem Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, dr. T. Pawlak - członkiem Rady Eksperymentu STAR, prof. B. Słowiński - członkiem Komitetu Energii Jądrowej Zrzeszenia Energetyków Polskich, itd.

Pierwsza i druga kadencja dziekańska Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej - pierwszego Wydziału Fizyki na uczelni technicznej - był to czas bardzo ważny w historii Fizyki na Politechnice Warszawskiej. Oficjalnym potwierdzeniem tego jest wybór dziekana tych kadencji - profesora Franciszka Kroka - na Prorektora Politechniki Warszawskiej, przekazanie pięknie odrestaurowanego Gmachu Fizyki wyłącznie dla Wydziału i treści sprawozdań dziekańskich z tych kadencji. Ale najważniejszymi osiągnięciami Instytutu i Wydziału Fizyki na Politechnice są nasi Absolwenci oraz stworzenie takich warunków, że młodzież chce tutaj studiować i ma świadomość, że tu może realizować swoje aspiracje życiowe.

Na kadencję dziekańską zaczynającą się od 1 września 2005 roku zostali wybrani:

dziekan: prof. dr hab. Rajmund Bacewicz,
prodziekani: prof. dr hab. Jan Pluta,
prof. nzw. dr hab. Jerzy Jasiński,
dr Andrzej Krawiecki,
dr Piotr Jaśkiewicz.

Na kadencję dziekańską zaczynającą się od 1 września 2008 roku zostali wybrani:

dziekan: prof. dr hab. Rajmund Bacewicz,
prodziekani: prof. nzw. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk,
dr hab. Józef Dygas,
dr Andrzej Krawiecki,
dr Piotr Jaśkiewicz.

Dnia 15 grudnia 2008 roku zostało otwarte Muzeum Historii Fizyki na Politechnice Warszwskiej w Gmachu Fizyki, pokój 311.
Godziny otwarcia Muzeum - czwartek 15-16.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2008

 

WSTECZ