Logo

Uchwały Rady Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej dotyczące programów studiów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów prowadzonych na Wydzialew w zakresie efektów uczenia się: Załącznik nr 1 - Efekty uczenia się dla studiów pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki, na kierunku Fizyka Techniczna Załącznik nr 2 -…
 Optyka Fourierowska Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk Wydział: Wydział Fizyki Kierunek: Fotonika Semestr(y): 6 Punkty ECTS: 3 Kod przedmiotu: Wykłady: 2 h Ćwiczenia: 1 h Laboratoria: 0 h Forma zaliczenia: Egzamin pisemny lub ustny Przedmioty poprzedzające: Podstawy optyki Opis przedmiotu: Zapoznanie z następującymi zagadnieniami optycznymi: metoda prowadzenia promieni (metoda…
Podstawy optyki Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk, dr inż. Krzysztof Petelczyc Wykłady: 2 h Ćwiczenia: 1 h Laboratoria: 0 h Forma zaliczenia: Egzamin. Przedmioty poprzedzające: Elektrodynamika Opis przedmiotu: Rozumienie następujących podstawowych zjawisk optycznych i ich praktycznych zastosowań: interferencji, dyfrakcji, koherencji. Poznanie elementów optyki zintegrowanej, optyki geometrycznej i podstawowych elementów…
Historia Wydziału Fizyki PW Rozdział 11 Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Dnia 16 grudnia 1998 roku Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o utworzeniu z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej dwóch samodzielnych wydziałów - Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Tak zatem Fizyka na Politechnice Warszawskiej wkraczając w drugie…
Historia Wydziału Fizyki PW Rozdział 10 Okres 1975-1998 Szczegółowa historia Zakładów tworzących Instytut, osiągnięcia naukowe, tematyka badań, składy osobowe, przedstawione są w publikacji "100 lat Fizyki na Politechnice Warszawskiej" wydanej w 1999 roku z okazji obchodów jubileuszu szkolnictwa technicznego, dlatego teraz podane będą tylko okresy działania i nazwiska dyrektorów i…
Historia Wydziału Fizyki PW Rozdział 9 Powołanie Wydziału FTiMS W 1975 roku został powołany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Pierwszym dziekanem nowoutworzonego Wydziału został prof. dr hab. Wojciech Żakowski (matematyk), prodziekanami - doc. dr hab. Andrzej Sukiennicki i doc. dr hab. Włodzimierz…
Historia Wydziału Fizyki PW Rozdział 8 Lata siedemdziesiąte Całkowite przejęcie procesu dydaktycznego przez Instytut nastąpiło dopiero w 1970 roku, kiedy zlikwidowano katedry i włączono w skład Instytutu wszystkich pracowników. Instytut stał się wtedy dużą jednostką pozawydziałową skupiającą około 180 pracowników. W tym okresie prowadzono badania naukowe, głównie kontynuując zagadnienia leżące…
Historia Wydziału Fizyki PW Rozdział 7 Lata sześćdziesiąte Okres początku lat sześćdziesiątych był okresem w którym rola fizyki stawała się znacząca zarówno w dydaktyce wydziałów technicznych jak i badaniach naukowych. Rozumiał to dobrze prof. Szczepan Szczeniowski - kierownik jednej z czterech katedr rozrzuconych po różnych wydziałach uczelni - i głównie…
Historia Wydziału Fizyki PW Rozdział 6 Okres powojenny Po zakończeniu wojny, w roku 1945, Politechnika Warszawska wznowiła działalność w Warszawie (w roku 1944 nastąpiło reaktywowanie Politechniki Warszawskiej w Lublinie). W roku 1946 przystąpiono do organizacji zajęć z fizyki. Przeprowadzono odbudowę Gmachu Fizyki, który uległ poważnym zniszczeniom w czasie Powstania Warszawskiego.Tak…
Historia Wydziału Fizyki PW Rozdział 5 Politechnika w okresie okupacji Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku i okupacja niemiecka zniweczyła wielkie plany i dzieło profesora Wolfkego. W listopadzie 1939 roku władze niemieckie zarządziły zamknięcie wszystkich szkół wyższych w Warszawie, w tym Politechniki Warszawskiej. Oto notatka z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy…