Logo

Dziekan Wydziału Fizyki ogłasza konkurs na objęcie stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. ukończona rozprawa doktorska;
 3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Optyki i Fotoniki;
 4. dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 5. znajomość optyki i fotoniki, w szczególności tematyki światłowodów mikrostrukturalnych i fotonicznych;
 6. znajomość zagadnień optyki ciekłych kryształów, w szczególności nematycznych ciekłych kryształów domieszkowanych nanocząstkami;
 7. umiejętność badania i analizy właściwości spektralnych złożonych układów fotonicznych, w szczególności z wypełnieniem ciekłokrystalicznym;
 8. umiejętność modelowania układów fotonicznych z wykorzystaniem inżynieryjnego oprogramowania do symulacji zjawisk fizycznych (w szczególności COMSOL);
 9. udokumentowane w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach osiągnięcia naukowe z zakresu światłowodów fotonicznych i/lub ciekłych kryształów;
 10. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych i laboratoryjnych.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.,

poz. 572)

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 5. wykaz dorobku naukowego;
 6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 8. oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego
  z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
 11. oświadczenie o niekaralności.

 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 września 2018 r. w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129, tel. 22 234 7267

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki PW.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 września 2018 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.