Logo

Dziekan Wydziału informuje o konkursie na objęcie stanowiska ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668)


Od kandydatów wymagane jest:

  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
  3. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Badań Strukturalnych;
  4. znajomość fizyki ciała stałego ze szczególnym uwzględnieniem materiałów jedno i dwuwymiarowych;
  5. znajomość technologii produkcji nanourządzeń: elektronolitografia oraz metalizacja termiczna;
  6. doświadczenie w obsłudze elektronolitografii – umiejętność rozwiązywania problemów technicznych sprzętu;
  7. znajomość metod charakteryzacji materiałów niskowymiarowych: spektroskopia Ramanowska, mikroskopia sił atomowych (AFM), skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) oraz pomiary transportu elektronowego w nanostrukturach;
  8. umiejętność analizy wyników w oparciu o ww. metody;
  9. umiejętność programowania stanowisk pomiarowych z wykorzystaniem języka LabView;
  10. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych audytoryjnych i laboratoryjnych;

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w § 137 i § 138 Statutu PW.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
5) wykaz dorobku naukowego;
6) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
7) oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
8) oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
11) oświadczenie o niekaralności.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.02.2019 r.

w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa pok. 129

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki PW, tel. 22 234 72 67

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia: 28.02.2019 r.  

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.