Logo

Rejestracja  na Wydziale Fizyki po  semestrze  letnim  roku akademickiego 2016/2017.

Przypominamy, że  na Wydziale Fizyki PW wszystkich studentów obowiązuje rejestracja semestralna. Warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest spełnienie warunków  określonych Zasadami studiowania na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uchwalonymi przez Radę Wydziału 30 czerwca 2016.

Studenci studiów inżynierskich i magisterskich, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2016/2017   powinni do  18.09.2017 uzyskać zaliczenia i zgromadzić  

- minimum 45 punktów ECTS na studiach inżynierskich,

- minimum 12 punktów ECTS (dla osób, które rozpoczęły studia od lutego 2017) i 45 punktów ECTS  (dla osób, które rozpoczęły studia od października 2016) na studiach magisterskich.

Zaliczenia  przedmiotów są dokumentowane przez wykładowców w protokołach ocen. Studenci nie mają obowiązku przedstawiania kart ocen oraz indeksów w Dziekanacie.

W wypadku Laboratorium przeddyplomowego lub przedmiotów realizowanych poza Wydziałem (dopisanych do USOS na podstawie decyzji Prodziekana ds. Nauczania) należy przedstawić dodatkowe karty zaliczeń.

Studenci, którzy nie spełniają wymagań rejestracyjnych i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, mogą złożyć podanie do Prodziekana ds. Nauczania o rejestrację warunkową na kolejny semestr studiów.

 

Pozostali  studenci powinni, najpóźniej do 18.09.2017,  złożyć w Dziekanacie:

- kartę ocen,

- indeks,

 - kartę zaległości (w przypadku braku wpisów z poprzednich semestrów),

   Studenci, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów do rejestracji na semestr zimowy  lub/i  posiadają zaległości w zaliczaniu przedmiotów obowiązkowych przekraczające 1 rok studiów) i chcą nadal studiować na Wydziale Fizyki, powinni dołączyć do składanych dokumentów podanie do  Prodziekana ds. Nauczania  o  warunkową rejestrację  na kolejny semestr studiów.

Studenci, którzy ubiegają się  o przedłużenie studiów, proszeni są o dołączenie do podania opinii promotora pracy dyplomowej.

Zasady studiowania na Wydziale Fizyki (uchwalone przez Radę Wydziału 18 czerwca 2015r  http://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=197

 

Wszyscy studenci przed rejestracją powinni uregulować zaległe opłaty za powtarzane zajęcia .

Godziny dziekańskie w dniu 1 czerwca 2017

Dodatkowy egzamin z przedmiotu Fizyka Statystyczna i Termodynamika

Odbiór Semestralnych Kart Ocen

Zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim za lipiec

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2017/2018

Egzaminy B2 i C1 z języka angielskiego

Tematy prac inżynierskich 2017

Zapisy na zajęcia z języków obcych na semestr letni

Oscylacje w układach biologicznych - egzamin

Egzamin z Termodynamiki materiałów

Okładki na prace dyplomowe

Stypendium - decyzja