Logo

Studenci Wydziału Fizyki (kierunek Fizyka Techniczna) mogą ubiegać się o stypendium z Fundacji Rodziny Lipińskich. Mogą to być studenci, którzy: 

  • posiadają obywatelstwo polskie,
  • dla studentów I roku - uzyskali w procesie rekrutacji liczbę punktów większą niż P = Min + (Max-Min) x 60%, gdzie Min - liczba punktów, od której przyjmowano kandydatów, Max - najwyższa liczba punktów uzyskana przez kandydata (dla Wydziału Fizyki: Min = 132, Max = 218),
  • dla studentów kolejnych lat – wykażą się średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (średnia ważona) za ostatni rok, nie niższą niż 4,25,
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i spełniają warunki do otrzymania stypendium socjalnego,
  • posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców

Stypendia mogą być wypłacane comiesięcznie przez 10 miesięcy lub wypłacone z góry za dany semestr lub rok. 

Wnioski należy składać do dnia 29 listopada 2019 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 10:00 - 14:00. 

Wszystkie informacje dostępne są pod nr telefonu (22) 234 65 30

Formularz wniosku jest dostępny na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl

Opłaty za powtarzanie przedmiotów - semestr zimowy 2019/2020

WAŻNA INFORMACJA - "poniedziałek za środę"

Dodatkowy termin egzaminu z FSiT

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla studentów 2019/2020

Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich

Kryteria tworzenia list rankingowych do stypendium Rektora dla studentów Wydziału Fizyki PW w roku akademickim 2019/2020

Termin składania wniosków o stypendium Rektora, stypendium socjalne i specjalne na rok akademicki 2019/2020

Promieniowanie synchrotronowe - teoria źródła i zastosowania

Przedmioty humanistyczne - terminy i sale

Stypendium ministra za osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 - nowa informacja

Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej

Podpisywanie informacji na temat rejestracji warunkowej o raz przedłużania studiów

Osoby przyjęte na studia I stopnia - odbiór legitymacji

Osoby przyjęte na studia II stopnia - odbiór dokumentów i podpisanie Ślubowania

Harmonogram szkoleń z Przysposobienia bibliotecznego

Zapisy na zajęcia Wychowania fizycznego - semestr zimowy 2019/2020

Decyzja o okresie na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020

Termin składania wniosków Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Kwota dochodu od 1.10.2019 uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne

Lektorat z języka angielskiego

Egzamin z Modelowania Sieci Złożonych - sprostowanie

Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Informacja dot. stypendium socjalnego 2019/2020

XX Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Ogłoszenie Studium Języków Obcych

Zapisy na zajęcia z języków obcych - semestr zimowy 2018/2019

Lektorat języka angielskiego - sem. zimowy 2018/19

Stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2018/2019

C1 Exam in Academic English for students of English-medium courses in the summer semester 2017/2018

Kalendarium ogólnouczelnianego egzaminu B2 semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Przełożone zajęcia laboratoryjne PUM

Wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora - II stopień semestr letni

Fizyka/Mini semestr letni 2018 - język angielski

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2017/2018

Przedmioty humanistyczne