Logo

Narodowe Centrum Nauki Instytut Technologii Elektronowej

w Warszawie 

 

 

Poszukuje doktoranta-stypendysty do realizacji

projektu Opus 13 NCN

„Nowa konstrukcja półprzewodnikowego lasera dyskowego dla emisji w średniej podczerwieni

("proof of concept" dla emisji 1750nm)”.

 

 

W latach 2018-2020 w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie będzie realizowany projekt, którego celem jest skonstruowanie lasera o nowatorskiej konstrukcji, a pracującego w paśmie 1750nm. Planowana konstrukcja ma na celu wykorzystanie możliwości zewnętrznych rezonatorów wykorzystywanych dotychczas w laserach na ciele stałym z możliwościami oferowanymi przez inżynierię przerwy wzbronionej. W konsekwencji planowane jest otrzymanie emisji o dużej mocy w obszarze spektralnym dotychczas słabo spenetrowanym przez źródła koherentne. Proponowane prace badawcze pokrywają się z zakresem wykładów studiów II stopnia Wydz. Fizyki PW, Technologia i Charakteryzacja Układów Niskowymiarowych (TiChUN) i Półprzewodnikowe Przyrządy Optoelektroniczne. Do aplikacji o stypendium zachęca się jednakże wszystkich absolwentów Wydziału Fizyki PW i innych wydziałów pokrewnych pragnących podjąć pracę dziedzinie fotoniki.

Z uwagi na wymóg Narodowego Centrum Nauki - fundatora stypendium, aby stypendysta był uczestnikiem studium doktoranckiego zaleca się kandydatom zgłoszenie swojej akcesji na studia doktoranckie np. na Wydziale Fizyki PW. http://www.fizyka.pw.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/item/640-nabor-na-studia-doktoranckie

Zakres obowiązków:

 • Do obowiązków doktoranta(-ki)-stypendysty(-ki) należeć:
 • optyczna charakteryzacja struktur półprzewodnikowych,
 • opracowanie technologii montażu struktur tzn. łączenia materiału półprzewodnikowego z diamentowa chłodnicą,
 • analiza parametrów emisyjnych laserów.
 • Otrzymane wyniki prac eksperymentalnych będą stanowiły podstawę rozprawy doktorskiej 

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy magistra fizyki elektroniki lub nauk pokrewnych.
 • Predyspozycje i zamiłowanie do prac eksperymentalnych.
 • Podstawowa wiedza w zakresie optyki, fizyki półprzewodników lub chemii nieorganicznej.
 • Znajomość środowiska LabView będzie atutem.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Kandydat musi być studentem studiów doktoranckich. 

Oferujemy:

 • stypendium 3000zł netto/miesiąc, przez 33 miesiące z możliwością przedłużenia w formie umowy o prace w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie, Al. Lotników 32/46
 • Atrakcyjna tematykę badań w dziedzinie fotoniki,
 • Opiekę naukową,
 • Przestrzeń na własną inicjatywę badawczą.
 • Możliwość zdobycia wiedzy w zakresie procesingu struktur półprzewodnikowych,
 • Pracę w młodym dynamicznym zespole w nowoczesnym laboratorium procesingu clean-room,

Dokumenty:

Zgłoszenie konkursowe powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Powinno zawierać: List motywacyjny, CV, kopie dyplomu mgr, informacje o przedmiocie pracy mgr, ewentualnie spis publikacji naukowych, informację o aktywności w kolach naukowych, informacje o pozanaukowej/studenckiej aktywności lub zainteresowaniach technicznych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko stypendysty.

 

Procedura rekrutacji

Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu przez komisję stypendialna powołana przez Dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej. Stypendium będzie przyznane zgodnie z regulaminem NCN ("Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych W Projektach Badawczych Finansowanych Ze Środków Narodowego Centrum Nauki" - https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Stypendium będzie przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;.

Komisja stypendialna, rozpatrzy wnioski o przyznanie stypendium oceniając:

 1.  kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,
 2.  dotychczasowe osiągniecia naukowe kandydatów,
 3.  nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.

Komisja stypendialna rozpatrzy wnioski o przyznanie stypendium naukowego biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie. Komisja stypendialna oceni wnioski w skali punktowej i opracuje ranking kandydatów do stypendium. Stypendia naukowe NCN przyznawane będzie osobie, która uzyska największą liczbę punktów.

Komisja stypendialna przy ocenie wniosku o przyznanie stypendium uwzględni:

 1. osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej):
 2. wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):
 3. kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej).

Wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości i umieszczane na stronie internetowej ITE. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.