Logo

Stypendia dla doktorantów

Wniosek o przyznanie stypendium dla doktorantów może złożyć każdy uczestnik studiów doktoranckich. Wysokość przyznanego stypendium zależy od wyników uzyskanych w czasie studiów magisterskich (dotyczy nowo przyjętych doktorantów) lub postępów w przygotowaniu pracy doktorskiej. Na podstawie złożonych sprawozdań oraz dokumentów (dostępnych niżej) tworzone są listy rankingowe. Najlepsi doktoranci na każdym roku mogą liczyć na zwiększenie stypendium podstawowego. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna na początku roku akademickiego. 

Stypendium może otrzymać doktorant, który posiada:

1) pozytywną opinię opiekuna naukowego (promotora), uwzględniającą postępy w pracy naukowej oraz wywiązywanie się doktoranta z jego obowiązków dydaktycznych,

2) pozytywną opinię kierownika Studiów Doktoranckich, uwzględniającą wywiązywanie się doktoranta z obowiązku zaliczania wykładów i seminariów oraz referat wygłoszony na dorocznym sprawozdawczym sympozjum doktorantów

Decyzję o przyznaniu zwiększenia stypendium dla najlepszych doktorantów, Komisja Stypendialna podejmuje na podstawie poniższych kryteriów

a) kryteria opiniowania wniosków o stypendia naukowe,
b) kryteria opiniowania wniosków o stypendia projakościowe

Wymagane dokumenty:

Dla rozpoczynających studia doktoranckie

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
  2. Sprawozdanie z działalności naukowej podczas studiów magisterskich (dotyczy tylko nowo przyjętych doktorantów i przyjętych w lutym)
  3. Wniosek o stypendium projakościowe
  4. Wniosek o stypendium naukowe 2017 (do wypełnienia elektronicznie i wydrukowania)

Dla doktorantów wyższych lat

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (do wypełnienia obowiązkowo przed każdym rokiem akademickim oraz dla przyjętych w lutym)
  2. Sprawozdanie dla doktorantów kończących 1 rok i wyższe (obowiązkowe)
  3. Wniosek o stypendium projakościowe
  4. Wniosek o stypendium naukowe 2017 (do wypełnienia elektronicznie i wydrukowania)

Przedłużenie studiów

  1. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich