Logo

1. Program czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Fizyki PW odpowiada 45 punktom ECTS i obejmuje:
a) pracę naukową, prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego (promotora), prowadząca do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych;
b) seminarium pedagogiczne dla doktorantów, znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów i kształtujące kompetencje w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych, które odpowiada 10 punktom ECTS;
c) przedmioty o charakterze podstawowym związane z fizyką, znajdujące się w Uczelnianej Ofercie Dydaktycznej Centrum Studiów Zaawansowanych dla doktorantów i zakończone egzaminem; przedmioty te muszą być zaliczone w trakcie pierwszych trzech semestrów studiów, w wymiarze co najmniej 60 godzin zajęć, przynajmniej 6 punktów ECTS;
d) przedmioty specjalistyczne, o odpowiednim stopniu zaawansowania związane z fizyką (co najmniej 120 godz.), w tym przedmioty obieralne prowadzone przez Wydział Fizyki PW, jeśli doktorant nie uczestniczył w nich w czasie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz przedmioty prowadzone na innych wydziałach PW, w sumie 25 punktów ECTS;
e) przedmioty humanistyczne, ekonomiczne i specjalistyczne zajęcia z języków obcych, związane z egzaminami doktorskimi, 2 punkty ECTS,
f) przedmiot związany z fizyką prowadzony w języku obcym, 2 punkty ECTS,
g) konwersatorium uczelniane i wydziałowe, sympozjum doktorantów oraz seminarium zakładowe.
2. Ustalenie tematyki rozprawy doktorskiej następuje w ciągu pierwszego roku SD.
3. Wszczęcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić przed końcem trzeciego roku SD.
4. Warunkiem ukończenia stacjonarnych studiów doktoranckich jest zrealizowanie programu studiów doktoranckich oraz uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego doktora nadanego uchwałą rady wydziału.

Wyciąg z Programu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Fizyki PW (uchwała Rady Wydziału Fizyki z dnia 26 czerwca 2012 r.)


Plan studiów doktoranckich (PDF)