Logo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki z dnia 25 października 2012 r.

Działając na podstawie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, uchwalonego przez Senat Politechniki Warszawskiej w dniu 22 lutego 2012 roku, Rada Wydziału Fizyki przyjmuje następujące zasady organizacji studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki.

 

Dział I. Postanowienia ogólne

1) Wydział Fizyki PW prowadzi stacjonarne studia doktoranckie oraz niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie – fizyka.
2) Nadzór nad działalnością studiów doktoranckich sprawuje Rada Wydziału Fizyki.
3) Kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich powoływany jest przez Rektora PW na wniosek Dziekana WF, zaopiniowany przez Radę Wydziału Fizyki oraz Wydziałową Radę Doktorantów.
4) Kierownik stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki jest jednocześnie kierownikiem niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim.
5) Doktorant zobowiązany jest do realizacji indywidualnego programu studiów, zatwierdzonego przez opiekuna naukowego lub promotora.
6) Opiekunem naukowym może być pracownik Wydziału Fizyki uprawniony do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
7) Dziekan Wydziału Fizyki, w porozumieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich, może wyrazić zgodę, aby opiekunem naukowym była inna osoba niż ta wymieniona w punkcie 6.
8) Opiekun naukowy może mieć jednocześnie pod opieką nie więcej niż pięciu doktorantów.

 

Dział II. Postępowanie kwalifikacyjne

9) Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia doktoranckie prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich, powołana przez Dziekana. Komisji przewodniczy Kierownik Studiów Doktoranckich. W skład komisji wchodzi co najmniej dwóch pracowników Wydziału uprawnionych do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich oraz jeden przedstawiciel doktorantów.
10) Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne składa się z dwóch etapów:
a. pisemnego kolokwium,
b. rozmowy kwalifikacyjnej.
11) Zakres kolokwium pisemnego ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.
12) Ocena końcowa jest średnią ocen z kolokwium pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na Wydziale Fizyki PW z oceną co najmniej bardzo dobrą, zwolnieni są z kolokwium pisemnego.
13) Postępowanie kwalifikacyjne na niestacjonarne studia w języku angielskim składa się z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, przeprowadzonej w języku angielskim.
14) Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie na Wydziale Fizyki podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.

 

Dział III. Organizacja studiów

15) Studia rozpoczynają się pierwszego października oraz pierwszego marca i trwają cztery lata.
16) W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów doktoranckich może uzyskać zgodę kierownika studiów doktoranckich na przedłużenie okresu studiowania łącznie nie więcej niż o 2 lata. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów powinien być zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora doktoranta.
17) Stacjonarne studia doktoranckie odbywają się wg Programu kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Fizyki PW, zatwierdzonego przez Radę Wydziału Fizyki PW.
18) Niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim odbywają się w trybie indywidualnym, ustalonym przez opiekunów naukowych lub promotorów doktorantów.
19) Uczestnik studiów stacjonarnych jest zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przewidzianym przez Program kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Fizyki PW.
20) Kierownik studiów doktoranckich organizuje pod koniec roku akademickiego obowiązkowe dla doktorantów studiów stacjonarnych sympozjum doktoranckie, na którym dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów.
21) Doktoranci studiów stacjonarnych są zobowiązani do przedstawienia pisemnego sprawozdania rocznego, zatwierdzonego przez opiekuna naukowego, wg wzoru ogłoszonego przez kierownika studiów doktoranckich.
22) Kierownik studiów doktoranckich pod koniec roku akademickiego dokonuje oceny postępu prac badawczych prowadzonych przez uczestników niestacjonarnych studiów w języku angielskim. Podstawą oceny są pisemne sprawozdania doktorantów tych studiów, zaopiniowane przez ich opiekunów naukowych.

 

Dział IV. Stypendia i pomoc materialna

23) Uczestnik doktoranckich studiów stacjonarnych ma prawo otrzymywać: stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz inne formy pomocy materialnej.
24) Stypendia doktoranckie oraz zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej podejmuje powołana przez Rektora Wydziałowa Komisja Doktorancka.
25) Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznawane są na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej. Decyzję o ich przyznaniu podejmuje Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów, powoływana przez Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Fizyki.
26) Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów, w porozumieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich, tworzy kryteria ustalania list rankingowych doktorantów.
27) Wydziałowa Rada Doktorantów zapewnia pomoc doktorantom w występowaniu o miejsca w domach studenckich, opierając się na Zarządzeniu Rektora PW: Zasady
rozdziału i przyznawania miejsc, Banku Miejsc oraz zasady ustalania opłat w domach studenckich Politechniki Warszawskiej.
Dział V. Prawa i obowiązki doktorantów
28) Doktorant ma prawo, zgodnie z indywidualnym programem studiów, do bezpłatnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach dydaktycznych i seminariach naukowych organizowanych i prowadzonych na uczelni.
29) Uczestnik studiów doktoranckich ma prawo podejmować dodatkową pracę zarobkową. Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z realizacji programu studiów.
30) Uczestnik studiów doktoranckich ma obowiązek poinformowania Dziekana o okolicznościach wpływających na decyzję o wstrzymaniu lub okresowym zawieszeniu wypłacania stypendium, zwłaszcza przy wyjazdach zagranicznych trwających dłużej niż jeden miesiąc.
31) Doktoranci wybierają swoją reprezentację w formie Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Fizyki, która ma uprawnienia określone w § 177 Statutu PW z dn. 26 czerwca 2006 r.