Logo

Warunki rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia)

O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci szkół wyższych, posiadający:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce,
 • bądź zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej.
Studia rozpoczynają się 1 października - sem. zimowy oraz w drugiej połowie lutego - sem. letni.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Życiorys.
 • Odpis dyplomu magisterskiego lub inny równorzędny dokument zgodnie z treścią podaną wyżej.
 • Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej.
 • Zgoda kierownika studiów doktoranckich.
 • Zgoda dyrektora / kierownika na wykonywanie pracy doktorskiej w danym instytucie / zakładzie.
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w dziekanatach).
 • Wypełniona karta informacyjna (do pobrania w dziekanatach).
 • Kwestionariusz osobowy (do pobrania w dziekanatach).
 • 4 fotografie (wym. 35x45mm).
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia. (do pobrania w dziekanatach).
 • Po zakwalifikowaniu: Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy składać w dziekanacie w następujących terminach:

 • rekrutacja jesienna - do końca trzeciego tygodnia września
 • rekrutacja wiosenna - do końca stycznia

O terminie i szczegółach dotyczących egzaminów wstępnych lub/i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadamiani są po złożeniu dokumentów w dziekanatach.