Logo

Studia II stopnia

Studia II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna, adresowane są do absolwentów studiów na kierunkach pokrewnych do Fizyki Technicznej (w tym Fotoniki), którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Studia trwają 4 semestry i dotyczą jednej z 7 specjalności:

Pierwszy semestr studiów polega na uzupełnieniu umiejętności z zakresu fizyki technicznej według indywidualnych potrzeb z ukierunkowaniem na wybraną specjalność. Absolwenci kierunków na Wydziale Fizyki mogą być przyjęci bezpośrednio na drugi semestr. Na tym etapie nauki, wykłady specjalistyczne uzupełnione są o liczne zajęcia laboratoryjne oraz seminaria naukowe. Obrona pracy dyplomowej wykonywanej w zakładach naukowych na naszym wydziale bądź w instytutach badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą umożliwia uzyskanie tytułu magistra inżyniera bądź magistra - w zależności od charakteru studiów I stopnia.

 Na wydziale prowadzone są także angielskojęzyczne studia II stopnia na kierunku "Photonics". Studia te dla absolwentów naszego wydziału są bezpłatne.