Logo

Nauczanie fizyki na wydziałach PW
Wydział Fizyki pełni funkcje ogólnouczelniane wynikające z organizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i technicznej w Politechnice Warszawskiej związanej z fizyką. Nauczanie fizyki studentów wydziałów Politechniki Warszawskiej (poza Wydziałem Fizyki) odbywa się przede wszystkim w zakresie podstaw fizyki. Prowadzone są również zajęcia specjalistyczne z zaawansowanych działów fizyki, głównie w formie wykładów, zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych wydziałów.

Celem tego nauczania jest:
 • Dostarczenie podstawowej wiedzy fizycznej, potrzebnej do aktywnego studiowania poszczególnych gałęzi techniki i technologii.
 • Umożliwienie zrozumienia zjawisk fizycznych występujących w otaczającym nas świecie, np. zrozumienie jak makroskopowe właściwości materii, z których opisem zwykle spotyka się student nauk technicznych, wynikają z jej mikroskopowych właściwości.
 • Zapoznanie studentów z fizyczną analizą problemów techniki i rozwiązywania ich przy zastosowaniu metod matematycznych.
 • Zapoznanie studentów z fizyczną metodologią eksperymentu.


Kształcenie w zakresie podstaw fizyki.

Zajęcia z podstaw fizyki prowadzone są zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. Zajęcia te prowadzone są głównie na pierwszych dwóch latach studiów, przy czym ze względów dydaktycznych korzystne jest umiejscowienie laboratorium po wykładzie z fizyki. Programy nauczania uzgadniane są z wydziałami i uwzględniają ich specyfikę.

Forma i wymiar zajęć z podstaw fizyki dla studiów pięcioletnich, które w optymalnym stopniu realizowałyby powyższe cele to:
Zajęcia audytoryjne ( wykłady i ćwiczenia rachunkowe) - 135 godzin
Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin.
lub
Zajęcia audytoryjne - 120 godzin
Ćwiczenia laboratoryjne - 60 godzin.


Uchwała Senatu PW nr 101/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998r. określiła minimalną liczbę godzin dla zajęć z fizyki dla studiów I i II stopnia w elastycznym systemie studiów trzystopniowych.

Forma i wymiar zajęć z podstaw fizyki, które odpowiadałyby minimum programowemu na studiach I stopnia (o treściach programowych określonych jako Fizyka I) to:
Zajęcia audytoryjne - 60 godzin
Ćwiczenia laboratoryjne - 45 godzin
lub:
Zajęcia audytoryjne - 75 godz.
Ćwiczenia laboratoryjne - 30 godzin.

Forma i wymiar zajęć z podstaw fizyki, które odpowiadałyby minimum programowemu na studiach II stopnia (o treściach programowych określonych jako Fizyka II) to:
Zajęcia audytoryjne - 45 godz.
lub: Zajęcia audytoryjne - 30 godz.
Ćwiczenia laboratoryjne -15 godzin.

Zakres tematyczny tych przedmiotów odpowiada programom realizowanym zarówno na studiach dziennych jak i wieczorowych oraz zaocznych.
W trosce o odpowiedni poziom nauczania organizowane mogą być również, na zamówienie wydziałów, zajęcia uzupełniająco-wyrównawcze dla najsłabszych studentów na pierwszym semestrze studiów.

Ramowy program zajęć z podstaw fizyki:

Fizyka I :

 1. Prawa i zasady fizyki, oddziaływania fundamentalne, zasady zachowania i ich związek z symetriami.
 2. Szczególna teoria względności. Czasoprzestrzeń. Kinematyka i dynamika relatywistyczna.
 3. Fizyka statystyczna i jej związek z zasadami termodynamiki. Stany równowagi i procesy transportu.
 4. Elektromagnetyzm. Podstawowe prawa dotyczące pola elektrycznego i magnetycznego. Właściwości elektryczne i magnetyczne materii. Równania Maxwella.
 5. Zjawiska falowe. Ogólne właściwości i prawa opisujące rozchodzenie się fal (w tym interferencja, dyfrakcja, odbicie, załamanie, dyspersja). Fale elektromagnetyczne. Optyka.
 6. Wprowadzenie do zagadnień fizyki kwantowej, fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych.


Fizyka II :

 1. Elementy mechaniki kwantowej. Kwantowe właściwości promieniowania i materii. Równanie Schrodingera. Kwantowa teoria atomu. Emisja i absorpcja promieniowania.
 2. Elementy fizyki ciała stałego. Struktura ciał stałych i jej związek z właściwościami fizycznymi. Teoria pasmowa.
 3. Elementy fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią. Podstawowe właściwości jąder atomowych i cząstek elementarnych.

 

Zajęcia specjalistyczne z fizyki 

 

 
 
 
 
oo_studenci.jpg