Logo

 

Fizyka Techniczna:


Semestr 5:


Deklaracje semestralnego planu studiowania dla studentów I stopnia kierunku Fotonika:
Deklaracje semestralnego planu studiowania dla studentów I stopnia kierunku Fizyka Techniczna specjalności:
Semestr 7: Deklaracje semestralnego planu studiowania dla studentów II stopnia kierunku Fizyka Techniczna specjalności:
Semestr 2: Semestr 3: Semestr 4:

Fotonika (english): 

Semestr 3

Każdy student, zgodnie z Zasadami studiowania na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, zobowiązany jest do zadeklarowania semestralnego planu studiowania, w którym określona zostanie lista przedmiotów obieralnych oraz humanistycznych, które, poza przedmiotami obowiązkowymi, student zobowiązuje się zaliczyć. Deklaracja powinna być złożona w dziekanacie przed rozpoczęciem semestru. W ciągu dwu pierwszych tygodni semestru student ma prawo do skorygowania semestralnego planu studiowania

Lista deklarowanych przedmiotów, podzielona na dwa bloki – przedmioty obowiązkowe i przedmioty obieralne (w tym przedmiot humanistyczny), powinna zawierać nazwę danego przedmiotu, wymiar godzin realizacji danego przedmiotu (w formacie liczba godzin wykładowych/ćwiczeń/laboratoriów), sposób zaliczenia przedmiotu oraz liczbę pkt. ECTS przypisanych danemu przedmiotowi (w formacie kod zaliczenia, liczba pkt. ECTS np. Z2, gdzie Z – zaliczenie, E – egzamin). Lista ta musi ułożona być w porządku alfabetycznym. Przed ułożeniem listy prosimy o zapoznanie się z pkt. 9 Zasad studiowania oraz o skorzystanie z przygotowanych szablonów.

Przez przedmiot obieralny rozumie się:

  • przedmiot z listy przedmiotów obieralnych dla studentów I i II stopnia Wydziału Fizyki; w przypadku nie uruchomienia przedmiotu należy zastąpić go innym przedmiotem obieralnym;
  • przedmiot obowiązkowy z planu specjalności nie będącej specjalnością studenta i nie realizowanego podczas studiów pierwszego stopnia;
  • przedmiot obowiązkowy lub obieralny realizowany przez inny wydział Politechniki Warszawskiej (skrót nazwy wydziału, na którym realizowany będzie przedmiot powinien być umieszczony obok nazwy przedmiotu w nawiasie); uczęszczanie na przedmiot realizowany na innym wydziale wymaga zgody dziekana ds. nauczania danego wydziału; jeżeli przedmiot posiada część laboratoryjną kwestia odpłatności za uczęszczanie studenta na laboratoria powinna zostać wyjaśniona przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych;

Suma punktów ECTS z listy zadeklarowanych przez studenta przedmiotów powinna wynosić 30 lub więcej. W przypadku zadeklarowania listy przedmiotów o mniejszej liczbie pkt. ECTS plan semestralny może zostać zaakceptowany, jednak zaliczenie semestru może zostać wpisane dopiero po uzyskaniu odpowiedniej liczby pkt. ECTS (patrz Zasady studiowania III. Zaliczenie semestru studiów i rejestracja na kolejny semestr studiowania). Jednocześnie przypominamy, że każdemu studentowi przysługuje 30 dodatkowych pkt. ECTS na każdy stopień studiów.

W przypadku chęci przepisania przedmiotów zaliczonych na studiach pierwszego stopnia i wpisanych do suplementu jako przedmioty nadprogramowe, student powinien umieścić takie przedmioty w bloku przedmiotów dodatkowych deklaracji. Po przepisanie oceny student powinien zgłosić się do prodziekana ds. studenckich po otrzymaniu karty ocen.

Jeżeli student chciałby zrezygnować, z któregoś z przedmiotów obowiązkowych dla jego specjalności, powinien zadeklarować Indywidualny Plan i Program Studiów. Deklaracja takiego planu wymaga ustalenia planu listy przedmiotów na wszystkie semestry pozostałe do ukończenia studiów na danym stopniu oraz znalezienia opiekuna naukowego, chętnego do poprowadzenia studenta w ramach jego IPS (dokładne informacje znajdują się w Zasadach studiowania II. Plan studiów, semestralny plan studiowania, Indywidualny Program i Plan Studiów (IPS) pkt. 11-13).