Logo

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, powinni zdać wszystkie egzaminy i uzyskać wszystkie zaliczenia umożliwiające rejestrację na kolejny rok/semestr studiów potwierdzone wpisem w Protokole Ocen (studenci, których obowiązuje Karta Ocen i indeks – również wpisami w ww. dokumentach).

 Wnioski należy składać w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017.

 O przyznanie stypendium ministra, student może ubiegać się nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz WNIOSKI do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2017/2018

Wszyscy studenci, którzy:
- mają zaliczony pierwszy rok studiów,
- osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
- spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego, 

mogą do dnia 31 maja 2017 r. złożyć w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2017/2018.

Regulamin oraz wniosek dotyczący ww. stypendium dostępny jest w Dziekanacie i na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (Aktualności). 

Tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego (1 strona) sprawozdania  w języku angielskim do dnia 31.05.2017 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie pomocy na warunki i wyniki studiowania.

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby o poniższych numerach albumu proszone są o odbiór decyzji dotyczących stypendium Rektora na rok akademicki 2016/2017:

251773, 252171, 261560, 261575, 261609, 261612, 261614, 261624, 261632, 261650, 261671, 261707, 261711, 261714.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stypendia na rok akademicki 2016/2017 

Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2016/2017 mogą składać  w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego - do 14.10.2016.

Prosimy o składanie aktualnych wniosków (na rok akad. 2016/2017) wypełnionych komputerowo. Świadczenia wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, które powinno należeć do studenta.

Od 1 października 2016, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1043,90 zł.

Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 14.10.2016, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego do 14 dnia każdego miesiąca, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku. Wnioski o stypendium Rektora można składać tylko do 14.10.2016.

 ---------------------------------------

Przypominamy, że studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017 i zainteresowani pomocą materialną mogą składać w Dziekanacie wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 03.03.2017.

Średnią ocen do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej).

Maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1043,90 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. – 1975 zł.