Logo

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2017/2018

Wszyscy studenci, którzy:
- mają zaliczony pierwszy rok studiów,
- osiągnęli średnią ocen z zaliczeń i egzaminów (obliczoną wg zasad Regulaminu studiów) nie mniejszą niż 4,25,
- spełniają warunki wymagane przy przyznawaniu stypendium socjalnego, 

mogą do dnia 31 maja 2017 r. złożyć w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2017/2018.

Regulamin oraz wniosek dotyczący ww. stypendium dostępny jest w Dziekanacie i na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (Aktualności). 

Tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego (1 strona) sprawozdania  w języku angielskim do dnia 31.05.2017 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie pomocy na warunki i wyniki studiowania.

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby o poniższych numerach albumu proszone są o odbiór decyzji dotyczących stypendium Rektora na rok akademicki 2016/2017:

251773, 252171, 261560, 261575, 261609, 261612, 261614, 261624, 261632, 261650, 261671, 261707, 261711, 261714.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stypendia na rok akademicki 2016/2017 

Studenci i doktoranci zainteresowani pomocą materialną w roku akademickim 2016/2017 mogą składać  w Dziekanacie wnioski stypendialne w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego - do 14.10.2016.

Prosimy o składanie aktualnych wniosków (na rok akad. 2016/2017) wypełnionych komputerowo. Świadczenia wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, które powinno należeć do studenta.

Od 1 października 2016, kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1043,90 zł.

Osoby, które nie złożą wniosków o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, zapomogę lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w pierwszym terminie, tj. do 14.10.2016, mogą to zrobić w trakcie roku akademickiego do 14 dnia każdego miesiąca, wówczas stypendium może zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku. Wnioski o stypendium Rektora można składać tylko do 14.10.2016.

 ---------------------------------------

Przypominamy, że studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017 i zainteresowani pomocą materialną mogą składać w Dziekanacie wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 03.03.2017.

Średnią ocen do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej).

Maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymywania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wynosi 1043,90 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. – 1975 zł.