Logo

Potrzeba realizacji projektu wynika z:

  1. Z faktu że fizyka postrzegana jest jako przedmiot trudny i abstrakcyjny. W 2010 i 2011 roku jako przedmiot maturalny fizykę wybrało niecałe 10% uczniów (dane CKE). Brakuje atrakcyjnych narzędzi dydaktycznych dostosowanych do sposobu postrzegania świata przez współczesną młodzież. Obecni uczniowie w znacznej większości wychowani są na grach komputerowych. Uczniowie ci znacznie szybciej postrzegają informacje, ogromnie istotna jest dla nich forma graficzna, nastawieni są na rozwiązywanie problemów pojawiających się nagle, potrafią zajmować się wieloma wątkami jednocześnie (na podstawie "Wykorzystanie nowych mediów przez młodzież w Polsce, http://www.mediappro.org/ lub http://www.interklasa.pl/).
  2. Możliwość utracenia potencjalnych talentów w klasach licealnych ze względu na brak zainteresowania i motywacji w pogłębianiu wiedzy. Z badań przeprowadzonych w ramach programu PISA "Prog. Międzynarod. Oceny Uczniów OECD" ( http://www.ifispan.waw.pl) wynika, że w Polsce ok. 5% populacji licealistów to tzw. utracone talenty. Znajdują się w grupie przeciętnych a nie w grupie o największych umiejętnościach. Nauczanie fizyki jako wyuczonych reguł i sekwencji czynności (brak aparatury do demonstrowania zjawisk fizycznych w szkołach) blokuje myślenie i demotywuje do dalszego pogłębiania zainteresowań i umiejętności.
  3. Mały odsetek kobiet decydujących się na kontynuowanie swojej edukacji na kierunkach przyrodniczych i technicznych 

    Wśród przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na PW w roku 2009 było 1832 kobiet i 6098 mężczyzn ( tj. 23% kobiet ) odpowiednio w 2010 (K 2064, M 6158 tj. 25% kobiet ) i w 2011 (K 2155, M 6158, tj 26% kobiet) - dane z biura rekrutacji PW. W skali całej Polski (GUS 2010) wśród przyjętych na uczelnie techniczne jest 22,3 % kobiet). Główną przyczyną jest stereotypowe postrzeganie kobiet jako mniej uzdolnionych w obszarze nauk matematyczno przyrodniczych. Badania w 34 krajach (National Academy of Sciences, USA 2008) dotyczące postrzegania kobiet w nauce wykazały, iż im w danym społeczeństwie stereotyp kobiety humanistki był silniejszy, tym żyjące w nim dziewczęta osiągały gorsze wyniki w przedmiotach ścisłych.

Kryteria strategiczne konkursu przewidują wdrożenie programów nauczania, w ramach których zajęcia będą w formule interdyscyplinarnej, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Proponowane opracowanie "Multimedialnego środowiska nauczania fizyki" umożliwi realizowanie treści nauczania fizyki z wykorzystaniem narzędzi. inf. uczniom z terenu całej Polski. W projekcie będzie uczestniczyć 500 uczniów ze szkół z którymi na etapie przyg. wniosku Wydział Fizyki PW prowadził konsultacje i podpisał stosowne listy intencyjne. Jest to grupa docelowa projektu. 

Obecnie pojawia się tendencja do wydawania całych podręczników w wersjach elektronicznych, na przykład, w 2011 MEN dopuścił do użytku szkolnego pierwszy taki podręcznik do nauki języka angielskiego (dostępny pod adresem http://funenglish.pl ) Podręcznik ten używany jest obecnie w ponad 500 szkołach i 700 bibliotekach w całej Polsce . Nie ma natomiast takiego podręcznika dotyczącego fizyki, choć uruchamiane są już w tym względzie pewne działania np. "Wybieram eFizykę" (http://efizyka.eu/o-projekci e.html). Wdrożenie "Multimedialnego środowiska nauczania fizyki" składającego się z "Multimedialnego Podręcznika z Fizyki" (MPF) i "Szkolnego Internetowego Laboratorium Fizycznego" (SILF) byłoby znaczącym wsparciem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w procesie uczenia się fizyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Taki model przyszłej edukacji prezentowany był na targach oświatowych „Targi Bett 2012” 


Zgodnie z nową podstawą programową we wszystkich klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych fizyka będzie wyłącznie na poziomie podstawowym. W klasach tych jest przewaga dziewcząt w stosunku do chłopców (GUS 2010 62% kobiet w liceach). W klasie 2 i 3 fizyka będzie realizowana na poziomie rozszerzonym tylko w wybranych klasach. Spośród tych uczniów rekrutują się kandydaci na uczelnie techniczne. Zakładamy, że ta grupa uczniów będzie odbiorcą naszych produktów. W grupie tej mamy 3 krotną przewagę chłopców w stosunku do dziewcząt (na podstawie danych biura rekrutacji PW z lat 2009-2011 i informacji z wybranych szkół). 


Grupą docelową w ramach projektu będą szkoły ponadgimnazjalne a pośrednimi odbiorcami uczniowie szkół do których adresowanie jest wsparcie. 

W szkołach z jakimi zamierzamy współpracować w realizacji projektu odsetek dziewcząt jest ok. 50%, zakładamy że taki będzie ich udział w projekcie. Rrekrutacja poprzez nauczycieli we współpracy z asystentem kierownika projektu. 

Wsparciem polegającym na korzystaniu z MPF i SILF planujemy objąć grupę 500 uczniów z 5 różnych szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski (w tej sprawie zostały podpisane odpowiednie listy intencyjne, do wglądu na Wydziale Fizyki PW). W każdej szkole 2 klasy 50 uczniów. Rekrutacja przez nauczycieli. 5 szkół x 50 uczniów x 2 lata edukacji = 500 osób objętych wsparciem. Zakładamy, że młodzież szkolna objęta będzie wsparciem w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015. Z przeprowadzonych konsultacji z nauczycielami fizyki i dyrektorami szkół wynika, że wśród uczniów istnieje duże zainteresowanie uczestnictwem w proj. tego typu. 

Przedstawiciele tej grupy, w czasach kiedy otaczający ich świat staje się coraz bardziej zinformatyzowany, oczekują zaangażowania technologii (znanej z rozwiązań stosowanych na co dzień) w obszarze nauczania. W związku z tym zamierzamy zintegrować opracowywane przez nas produkty z kanałami społecznościowymi (tj. umożliwienie logowania się na podstawie konta na Facebook, możliwość automatycznego powiadamiania znajomych (kolegów z klasy) poprzez Facebook, Twitter, NaszaKlasa o aktualnie wykonywanym przez siebie ćwiczeniu, wejściu na kolejny poziom po zrealizowaniu pewnej grupy ćwiczeń, rozwiązaniu zadania). 

Przy zakończeniu sukcesem realizacji projektu i MPF zawierającego filmy, animacje i ćw. wirtual. będzie gotowy do użytku we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych (jeżeli zostanie umieszczony na wystarczająco wydajnych serwerach). 

Wdrożenie SILF w dużej ilości szkół wymagało będzie powielenia opracowanych zestawów laboratoryjnych (budowy tzw. farmy eksperymentów). Budowa takiej farmy nie jest elementem tego wniosku. 

Realizacja proj. umożliwi likwidację barier w lab. naucz. fizyki związanych z brakiem aparatury pomiarowej w szkołach