Konkurs na Stypendium Doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu NCN Preludium BIS

Poszukujemy kandydatów na stypendium doktoranckie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu Preludium BIS pt.:" Komplementarne doświadczalne i numeryczne badania mechanizmu stabilizacji do temperatury pokojowej wysokotemperaturowej fazy delta-Bi2O3 uwięzionej w matrycy szklistej realizowanego w ramach projektu NCN Preludium BIS 2 nr 2020/39/O/ST5/00897."

Okres realizacji projektu: 2021-10-01 – 2025-09-30 (48 miesięcy)

Kwotę stypendium oraz zasady przeprowadzania niniejszego konkursu określone są w pkt. 2.1.3 Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 95/2019 z dnia 14 września 2020 r. Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej.

Wymagania formalne i merytoryczne:

 1. wykształcenie wyższe (tytuł magistra lub równorzędny) lub jego uzyskanie do 6 września 2021 r. w zakresie nauk fizycznych lub podobnych,
 2. rekrutacja do szkoły doktorskiej nr 1 w Politechnice Warszawskiej od semestru zimowego 2021/2022,
 3. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w szczególności języka naukowego), potwierdzona np. certyfikatami, współautorstwem w anglojęzycznych publikacjach, wystąpieniami konferencyjnymi,
 4. silna motywacja do pracy badawczej,
 5. zaangażowanie, sumienność,
 6. gotowość do odbywania wyjazdów zagranicznych (staże, konferencje, wyjazdy pomiarowe),
 7. udokumentowane doświadczenie w możliwie najszerszym zakresie spośród wymienionego: synteza szkieł tlenkowych, różnicowa analiza termiczna, dyfraktometria rentgenowska, spektroskopia impedancyjna, wiedza teoretyczna z zakresu fizyki ciała stałego, umiejętność komputerowej analizy i wizualizacji danych pomiarowych, umiejętności programowania komputerowego.

Wymagane dokumenty:

 1. naukowe CV (zawierające informacje o projektach i publikacjach, których kandydat/ka jest współautorem oraz informacje o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata/tki (np. prezentacje konferencyjne), informacje o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach oraz odbytych praktykach i stażach naukowych);
 2. list motywacyjny z opisem wcześniejszych zainteresowań badawczych;
 3. kopia dyplomu dokumentującego posiadany stopień naukowy magistra (lub równoważny) albo deklaracja planowanego terminu obrony – poparta dokumentami (oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej lub stopniu jej kompletności, zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium itp.);
 4. wykaz zrealizowanych przedmiotów (wraz z punktami ECTS) i ocen uzyskanych ze studiów II stopnia;
 5. dane kontaktowe (imię, nazwisko, afiliacja, adres e-mail) co najmniej dwóch pracowników naukowych lub naukowo-badawczych mogących udzielić referencji (nie trzeba dołączać opinii do wniosku);
 6. klauzulę informacyjną w formacie PDF - powinna zawierać zeskanowany podpis.

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Warunkiem  rozpoczęcia  realizacji  zadań  w  projekcie  oraz  otrzymania stypendium doktoranckiego jest  pomyślne  przejście  rekrutacji  do  Szkoły  Doktorskiej nr 1 w Politechnice Warszawskiej i rozpoczęcie tamże kształcenia od semestru zimowego 2021/2022.

Procedura konkursowa:

Przesyłanie zgłoszeń: pocztą elektroniczną na adres e-mail marek.wasiucionek@pw.edu.pl wpisując w tytule „Stypendium Preludium BIS 2 – zgłoszenie”

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników wstępnych: 7 września 2021 r.

W przypadku trudności w wyborze kandydata na podstawie załączonej dokumentacji, Komisja Konkursowa zastrzega prawo do zorganizowania rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do 17 września 2021 r. z wybranymi Kandydatami. Rozmowa ta składać się będzie z pytań dotyczących przedstawionego dorobku naukowego, przebiegu dotychczasowych studiów oraz powiązań z realizowanym projektem. O terminie i szczegółach rozmowy kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo.

Wyniki konkursu: do 20 września 2021 r.

Informujemy, że Wydział Fizyki PW nie odsyła złożonych dokumentów.

Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną