OPŁATY ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022

Na podstawie Decyzji nr 95/2021 Rektora PW naliczone zostały opłaty za powtarzanie zajęć w semestrze zimowym 2021/2022.

wniosek_opłaty (.docx, 18.10.2021)

HARMONOGRAM WNOSZENIA OPŁAT NA WYDZIALE FIZYKI PW:

  • 15.10.2021 r.: naliczenia oczekujące widoczne w systemie USOSWeb (zakładka: dla studentów-rozliczenia-salda kont-Naliczenia oczekujące)

 

  • 15.10. – 22.10.2021 r.: możliwość przesyłania wyjaśnień i podań odnośnie opłat naliczonych za semestr zimowy wyłącznie na adres mailowy oplaty@fizyka.pw.edu.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Rektora PW (§4 ust.1)  na wniosek studenta, złożony w terminie nie później niż na tydzień przed upływem terminu płatności, możliwe jest rozłożenie płatności na raty lub zwolnienie z części opłaty z tytułu zaliczenia niektórych rodzajów zajęć realizowanych w ramach danego przedmiotu. Prośbę o zmianę wysokości i terminu płatności należy uzasadnić we wniosku wypełnionym według wzoru. Podpisany wniosek należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 22 października 2021 roku na adres mailowy oplaty@fizyka.pw.edu.pl.

W przypadku zwolnienia z części opłaty z tytułu zaliczenia części przedmiotu konieczne jest uzyskanie potwierdzenia (podpisu) prowadzącego zajęcia.

O rozłożenie płatności na raty mogą ubiegać się wyłącznie studenci, których należność z tytułu powtarzanych zajęć jest większa niż 500 zł. Decyzję o wysokości rat i terminu płatności podejmuje Dziekan. W przypadku zgody na rozłożenie płatności na raty, proponowane terminy to: 29.10.2021 r. –  I rata, 29.11.2021 r. – II rata, 29.12.2021 r. – III rata.

  • 27.10.2021 r.: pojawienie się ostatecznych list opłat w systemie USOS - zmiana statusu naliczeń z oczekujących na wymagane - brak możliwości ich korekty

BARDZO WAŻNE: Do 26.10. wszyscy Studenci muszą dokładnie sprawdzić naliczenia i zgłaszać ewentualne potrzeby korekty naliczeń. Po 26.10 br. naliczone kwoty zostaną zaksięgowane do systemu SAP i ich usunięcie/poprawienie jest właściwie niemożliwe.

  • 29.10.2021 r.: TERMIN PŁATNOŚCI – wszystkie opłaty muszą zostać wniesione na indywidualne konto studenta.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2021 Rektora PW w sprawie dochodzenia zapłaty należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne, w przypadku braku wniesionej opłaty zostanie wszczęta procedura windykacyjna. 

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Warszawskiej (§33 ust.2 pkt.4) Rektor może wydać decyzję administracyjną o skreśleniu z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.