Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.)

Od kandydatów wymagane jest:
1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
2) posiadanie stopnia naukowego doktora;
3) bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz polskiego;
4) profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
5) doświadczenie laboratoryjnie przy pracy z technikami do charakteryzacji układów niskowymiarowych, w szczególności: spektroskopia Ramana, spektroskopia UV-VIS, mikroskopia sił atomowych, litografia elektronowa;
6) znajomość zagadnień związanych z: fizyką ciała stałego, materiałami dwuwymiarowymi i metodami ich charakteryzacji, właściwościami fononowymi i termicznymi materiałów niskowymiarowych, zastosowaniem materiałów dwuwymiarowych i ich heterostruktur;
7) umiejętność analizy dużych zbiorów danych eksperymentalnych przy pomocy skryptów (preferowany język programowania Python);
8) doświadczenie w kierowaniu i realizacją projektów naukowych o zasięgu co najmniej krajowym (np. NCN, NCBiR);
9) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 478 t.j.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
5) odpis dyplomu doktorskiego;
6) wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
7) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
8) oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
9) upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
10) oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
11) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
12) oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
13) oświadczenie:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnej,
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j.).

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji
o konkursie 16 lipca 2021 r. do dnia 15 sierpnia 2021 r.
(w terminie 30 dni )
w sekretariacie Dziekana Wydziału, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel. 22 234 72 67
(miejsce składania dokumentów: adres i numer telefonu)

Bliższych informacji udziela: sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki, tel. 22 234 72 67
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 r. 

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.